ನನಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ Online marketing ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ,

ನನಗೆ Online Marketing & EasyDeliver21 ದ ಮಾಹಿತಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡುವದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ EasyDeliver21 Online Market ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ‌ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು EasyDeliver21 ದ ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ

Mr Venkatesh Malagi, Owner Vihangaraj Home Industries

“Thanks a lot for the demo. EasyDeliver21 is really easy to Install App/Navigate and much user friendly”

Mr Raja Rachuri, Owner - HERBZ LIFE

EasyDeliver21 is as simple as its name. I am not a Tech savvy, but when I used it for the first time, I was very comfortable in running from end to end order management.

Since we are on expansion to other states, this app comes as handy in terms of Ordering and payment collections as this has end to end solution even to the extent of generating Invoice once the payment is made by the customer.

Mr Jateerth Murlidhar, Founder & CEO AutoSCP Solutions

EasyDeliver21 is the perfect solution for Small, medium & large businesses to have online connection with their customers and provide service to their customers online in the post covid situation.  They can also get new customer base due to the EasyDeliver21 reach.

Surya Prakash

For busy businessmen, its very difficult to track and manage online orders using online eCommerce website as I will be not be there with computer system all the time. Now, using EasyDeliver21 app I myself and my staff can directly receive orders on mobile phone and complete complete order management at one go.

Thanks to EasyDeliver21 for helping us to create online store for our customer across the globe

Mr. Ganapathi Hegde, Owner Goukrupa Enterprises

EasyDelivery21 is really fantastic. All these days I was sharing all my products pic periodically to my customer networks using pdf or images. Now I started sharing the Product Catalogue developed by EasyDelivery21 to get the direct orders from the customers. t works as website, E catalogue and E kart.. having scope to add / delete options of product / discontinued products by us.. Also it works as sales and customer database in case if we can keep records for further follow up action. No need to back to office and look for debtor statements. It is really multi purpose App. Safe and secured.

M. GURURAJARAO, SV SCIENTIFIC CO HYD

I have recently started using the Easydelivery21 app for my online business, and I find it very user-friendly

The UI of both mobile app and website are very clean and easy to understand, even for people without much exposure to technology

My experience with the app and website has been excellent, and the Easydelivery21 team is very supportive.

I recommend utilising this app/ website for any scale of business done online.

Thanks once again, Team Easydelivery21

Regards,
Vilasini from Giftmili.com

Vilasini, Giftmili